wielkość czcionki: A- A A+

W kilku s??owach...

Uko?czy?em z wyró??nieniem w 2011 roku studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na specjalno??ci Eksploatacja i Zarz?dzanie w Transporcie. W 2012 roku rozpocz???em studia doktoranckie na Wydziale In??ynierii L?dowej Politechniki Krakowskiej na kierunku transport. W 2013 roku uko??czy??em studia podyplomowe „Mened??er bada?? naukowych i prac rozwojowych” na Wy??szej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2016 roku uzyska??em tytu?? doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do??wiadczenie i kompetencje

Od 2011 roku jestem pracownikiem Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Od 2006 do 2015 roku wspó??pracowa??em z Warszawsk? agencj? reklamy JM Group jako developer aplikacji internetowych. W 2012 roku prowadzi??em w??asn? firm? informatyczn? pod Akademickim Inkubatorem Przedsi?biorczo??ci. Od maja 2016 roku wspó??pracuj? z firma SKK S.A. w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W 2013 uzyska??em pa??stwowy Certyfikat Asystenta Systemu Zarz?dzania Jako??ci? wydany przez Polskie Centrum Bada?? i Certyfikacji. W 2014 roku zosta??em certyfikowanym rzeczoznawc? Stowarzyszenia In??ynierów i Techników Mechaników Polskich w dziedzinie: Logistyka przemys??owa oraz Marketing i zarz?dzanie w przemy??le.

Praca naukowa

Jestem autorem 74 publikacji naukowych, z czego 38 jest polskoj?zycznych, reszta jest angloj?zyczna, 13 publikacje s? indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus.

Bra??em udzia?? w 21 konferencjach (m.in. we Francji, Rosji, Hiszpanii, S??owenii, Czechach, Ukrainie), prezentuj?c na nich 25 swoich publikacji naukowych.

Zainteresowania i hobby

Prywatnie jestem pasjonatem: ??redniowiecznego rycerstwa i p??atnerstwa (7 lat aktywnego cz??onkostwa w bractwie rycerskim), sztuk walki i broni bia??ej. 

Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
  2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
  3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
  4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
  5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc