wielkość czcionki: A- A A+

Do??wiadczenie zawodowe

Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko??ciuszki, Instytut Pojazdów Szynowych
(2011.10 – obecnie)
Adiunkt (2018.07 – obecnie)
Asystent naukowo-dydaktyczny (2011.10 – 2018.06)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarz?dzania Mi?dzynarodowego
(01.10.2018 – 30.09. 2019)
Umowa zlecenie, prowadzenie zaj?? z przedmiotów: Instytucje logistyczne, Warsztaty logistyczne

SKK S.A. SKK S.A., dzia?? R&D
(2016.05 - obecnie)
Specjalista ds. bada?? i rozwoju
  Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmbana
(08.2014 – 10.2014)
Analityk – sta?? w ramach projektu "Innowacyjno??? szans? na rozwój ma??opolskich przedsi?biorstw"
  Przedsi?biorstwo Handlowo Transportowe Czes??aw i Artur Mierzwa
(10.2012 – 12.2012)
Spedytor – sta?? w ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”
Lukanet Phu Lukanet - sta?? w ramach projektu „SPIN – Skuteczny Przedsi?biorca i Naukowiec”
(06.2012 – 08.2012)
Specjalista ds. marketingu internetowego
AKlo WEB Agencja reklamy Aklo WEB
(06.2011 - 01.2012)
W??asna dzia??alno??? pod Akademickim Inkubatorem Przedsi?biorczo??ci w Krakowie
JM Group Agencja Nowoczesnej Reklamy JM Group, wspó??praca jako Freelancer
(2006 – 2015)
Specjalista ds. marketingu internetowego, programista, grafik
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
  1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
  2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
  3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
  4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
  5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc