wielkość czcionki: A- A A+

Zrealizowane zlecenia dla przemys??u

 1. M-08/279/2019/P DPK System Sp. z o.o., Designing the schedule of vehicle inspections at levels P1 - P5 taking into account cycles and current mileage of traction vehicles, kierownik umowy.
 2. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu ??róde?? danych i dost?pnych systemów monitorowania jednostek ??adunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE, kierownik umowy.
 3. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalno??ci dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do mi?dzynarodowych przewozów towarowych
 4. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpiecze??stwa umo??liwiaj?cy odst?pienie na czas okre??lony od stosowania kryterium czasowego, obowi?zuj?ce przy wy???czaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 5. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przegl?dów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalno??ci
 6. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencja??u lokomotyw poci?gowych oraz prognoza niezb?dnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw poci?gowych
 7. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezb?dnej liczby lokomotyw poci?gowych do obs??ugi przewozów
 8. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przegl?dów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalno??ci.
 9. KGHM Polska Mied?? S.A., Koncepcja logistyki transportu materia??ów wewn?trz kompleksu Huty Miedzi „G??ogów”
 10. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywno??ci inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obs??ugi mi?dzynarodowych przewozów towarowych
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc