font size: A- A A+

Completed contract for industry

 1. M-08/279/2019/P DPK System Sp. z o.o., Designing the schedule of vehicle inspections at levels P1 - P5 taking into account cycles and current mileage of traction vehicles – project manager
 2. M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analiza obecnego stanu ??róde?? danych i dost─?pnych systemów monitorowania jednostek ??adunkowych w transporcie kolejowym i intermodalnym w PL i UE – project manager
 3. M-8/493/2015/P RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O., Studium wykonalno??ci dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do mi─?dzynarodowych przewozów towarowych
 4. M-8/265/2014/P PHP CARGO S.A., Raport w sprawie oceny bezpiecze??stwa umo??liwiaj─?cy odst─?pienie na czas okre??lony od stosowania kryterium czasowego, obowi─?zuj─?ce przy wy??─?czaniu lokomotyw serii ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 do napraw na poziomach P4 i P5
 5. M-8/494/2014/P PHP CARGO S.A., Strategia wykonywania przegl─?dów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalno??ci
 6. M-8/494/2014/P PKP LHS S.A., Identyfikacja posiadanego przez PKP PLK potencja??u lokomotyw poci─?gowych oraz prognoza niezb─?dnej do pozyskania dodatkowej liczby lokomotyw poci─?gowych
 7. PKP LHS S.A., Prognoza przewozów towarów w ramach linii kolejowej nr 65 oraz niezb─?dnej liczby lokomotyw poci─?gowych do obs??ugi przewozów
 8. PKP CARGO S.A., Strategia wykonywania przegl─?dów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalno??ci.
 9. KGHM Polska Mied?? S.A., Koncepcja logistyki transportu materia??ów wewn─?trz kompleksu Huty Miedzi „G??ogów”
 10. M-8/297/2012/P PHP CARGO S.A., Analiza efektywno??ci inwestycyjnej projektu nabycia przez PKP Cargo S.A. nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych do obs??ugi mi─?dzynarodowych przewozów towarowych

ü M-8/688/2015/P CID International, a.s., Analysis of the current state of data sources and available systems of monitoring cargo units in rail and intermodal transport in PL and EU – project manager

Augustyn Lorenc
Phone.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Recent papers
 1. Lorenc A., Czuba M., Szarata J., Real time location system (RTLS) based on the Bluetooth technology for internal logistics (2023), Sustainability, 15, 4976, Basel, Switzerland, pp. 1-22
 2. Ku??nar M., Lorenc A., The most common type of disruption in the supply chain - evaluation based on the method using artificial neural networks (2021), International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 13, No. 1-2, Bristol (UK), pp. 1-24
 3. Kuznar M., Lorenc A., A method of predicting wear and damage of pantograph sliding strips based on Artificial Neural Networks (2021), Materials, 15(98), Basel, Switzerland, pp. 1-23
 4. Kuznar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 5. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc