wielkość czcionki: A- A A+

Projekty badawcze

 1. EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX, "Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons" (OLTIS Group, University of ??ilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Instytut Pojazdów Szynowych PK), 2013-2016 r., wykonawca.
 2. M-8/355/2016/DS-M, "Badania i optymalizacja procesów logistyki magazynowej", 20.04.2016-15.12.2016 r., kierownik projektu.
 3. RPMP.01.02.01-12-0497/16, "SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarz?dzania i analizy zasobów", 01.04.2017-30.02.2021, zast?pca kierownika projektu.
 4. RPMP.01.02.01-12-0530/17, "SKK Hive X – inteligentny system predykcji izapobiegania uszkodzeniom produktów w??a??cuchu transportowym", 01.11.2017-31.07.2018 r., kierownik projektu.
 5. M-08/279/2019/P "Projektowanie harmonogramu przegl?dów pojazdów na poziomie P1 - P5 z uwzgl?dnieniem obiegów oraz bie???cych przebiegów pojazdów trakcyjnych" - podwykonawstwo w ramach projektu "Wybrane problemy optymalnego zarz?dzania eksploatacj? taboru kolejowego i prac? dru??yn trakcyjnych" POIR.01.01.01-00-0952/18-00, 01.07.2019-28.02.2021, Kierownik prac B+R w ramach podwykonawsta.
 6. RPMP.01.02.01-12-0361/19 "Smart Logistics Unit dla IoT i przemys??u 4.0 - jednostka logistyczna wykorzystuj?ca sztuczn? inteligencj? do optymalizacji procesów", 01.11.2019-obecnie, kierownik projektu.
 7. POWR.03.01.00-00-T071/18 Projekt Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdro??eniowy) „Laboratorium Ma??ego In??yniera” – prowadzenie zaj?? dydaktycznych z dzie?mi w wieku wczesnoszkolnym. Od 2020 r. w ramach projektu zatrudniony na stanowisku: Wyk??adowca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc