wielkość czcionki: A- A A+

Konferencje naukowe

Wyg??oszone referaty na konferencjach krajowych i mi?dzynarodowych:

2019

 1. EN The 9th International Student Symposium on Lobistics and International Business (ISSLIB 2019), Lorenc A.: The use of business intelligence (BI) and artificial intelligence (AI) tools for analysis and improving the efficiency of internal processes in a warehouse (Wyk??ad plenarny), Uherské Hradišt?, Czech Republic, 5 listopad 2019
 2. EN XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics (MHCL 2019), Lorenc A., Ku??nar. M., Lerher T.: Artificial Intelligence methods for solving Product Allocation Problem (PAP), Vienna, Austria, 18-20 wrzesie?? 2019
 3. EN Logistics Forum International Research Hands-On Conference - Smart Handling Systems in Logistics, Lorenc A.: The use of artificial intelligence tools to improve the efficiency of internal processes in an warehouse, Kharkiv, Ukraine, 4-6 wrzesie?? 2019

2018

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2018, Lorenc A., Ku??nar. M.: Modeling Cargo Theft Probability in Rail Transport Using Arifitial Neural Network, Prague, Czech Republic, 3-5 grudzie?? 2018
 2. XXIII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A., Ku??nar. M.: Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, Szczyrk, 22-25 maja 2018

2017

 1. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Lerher T.: Impact of warehouse size to the effectiveness of product classification methods, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 2. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Ku??nar M.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
 3. EN XXIV Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Lorenc A.: Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis, Krynica Zdrój, 24-27 maja 2017

2016

 1. EN International Conference on Industrial Logistics (ICIL'2016), Lorenc A.: The method of effectiveness evaluation of products picking proces for Pick by Order type in warehouse on the basis of a picking list, Zakopane, 28 wrze??nia - 1 pa??dziernika 2016
 2. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: The evaluation of classification methods of products used in storage management, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 3. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: Assessment of the impact of products classification methods onto the efficiency of order picking process, Kraków, 1-3 czerwca 2016
 4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Risk minimalization methods for loading dangerous goods into tanker train, Gniew, 31 maja-1 czerwca 2016
 5. EN ????????????? ? ??????????????????? (Economics and management), Lorenc A.: The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, St. Petersburg (Russia), 12-13 kwietnia 2016
 6. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wp??yw metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywno??? procesu kompletacji, Szczyrk, 11-14 kwietnia 2016

2015

 1. XV Mi?dzynarodowa Konferencja Jako???, Bezpiecze??stwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A.: Ocena efektywno??ci logistycznej obs??ugi klienta w bran??y KEP, Kraków, 22-23 pa??dziernika 2015
 2. EN 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2015), Lorenc A.: Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Valenciennes (France), 20-22 maja 2015
 3. XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wp??yw wykorzystania przeci?garki wagonowej na efektywno??? i koszty procesów za??adunku wagonów kolejowych, Szczyrk, 20-23 kwietna 2015

2014

 1. XXI Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Wytyczne Bia??ej Ksi?gi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Wroc??aw-Wojanów, 26-28 maja 2014
 2. Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja, Lorenc A.: Transport intermodalny w przewozach dalekobie??nych na przyk??adzie po???czenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja ??a??cucha dostaw, Kraków, 12 kwietnia 2014
 3. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwi?zania i trendy rozwojowe, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014
 4. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegl?d praktycznych rozwi?za??, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014

2013

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2013, Lorenc A., Wi?cek P.: Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, Kraków, 9-11 grudnia 2013
 2. XIV Mi?dzynarodowa Konferencja Jako???, Bezpiecze??stwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A., Wi?cek P.: Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Niepo??omice, 5-7 czerwca 2013
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemys??, Lorenc A.: Regulacje prawne dotycz?ce zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Kraków, 8-9 marzec 2013

2012

 1. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Lorenc A.: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Zakopane, 5-8 grudnia 2012
 2. XX Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Model kontenerowego systemu transportowego w przewozach dalekobie??nych – analiza i optymalizacja ??a??cucha dostaw, Pozna??, 4-7 wrze??nia 2012

2011

 1. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Dedykowane systemy wymiany informacji w technologii on-line – etapy projektowania, Cz?stochowa-Poraj, 2011
 2. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Budowa i rozwój kolei wysokich pr?dko??ci w Polsce na tle krajów unijnych, Cz?stochowa-Poraj, 201
The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017) , Lorenc A.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 czerwca
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc