font size: A- A A+

Science conferences

Presented papers at national and international conferences:

2022

 1. EN The 26th International Symposium on Logistics (ISL 2022), Lorenc A., Szarata J., Czuba M.: Real time location system based on the Bluetooth – analysis of disruptions and location precision, Cork, Ireland, 10-13 July 2022 

2019

 1. EN The 9th International Student Symposium on Lobistics and International Business (ISSLIB 2019), Lorenc A.: The use of business intelligence (BI) and artificial intelligence (AI) tools for analysis and improving the efficiency of internal processes in a warehouse (Plenary Invited Lecture), Uherské Hradište, Czech Republic, 5 November 2019
 2. EN XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics (MHCL 2019), Lorenc A., Ku??nar. M., Lerher T.: Artificial Intelligence methods for solving Product Allocation Problem (PAP), Vienna, Austria, 18-20 Sepember 2019
 3. EN Logistics Forum International Research Hands-On Conference - Smart Handling Systems in Logistics, Lorenc A.: The use of artificial intelligence tools to improve the efficiency of internal processes in an warehouse, Kharkiv, Ukraine, 4-6 Sepember 2019

2018

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2018, Lorenc A., Ku??nar. M.: Modeling Cargo Theft Probability in Rail Transport Using Arifitial Neural Network, Prague, Czech Republic, 3-5 December 2018 
 2. XXIII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A., Ku??nar. M.: Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, Szczyrk, 22 maja-25 maja 2018

2017

 1. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Lerher T.: Impact of warehouse size to the effectiveness of product classification methods, Ljubljana (Slovenia), 9-12 June
 2. EN The 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017), Lorenc A., Ku??nar M.: Risk and costs predicting method of the cargo theft in road transport in Europe, Ljubljana (Slovenia), 9-12 June
 3. EN XXIV Scientific Workshop on PTSK, Simulation in Research and Development, Lorenc A.: Cost of risk evaluation in intermodal transport - variant analysis, Krynica Zdrój, 24-27 May 2017

2016

 1. EN International Conference on Industrial Logistics (ICIL'2016), Lorenc A.: The method of effectiveness evaluation of products picking process for Pick by Order type in warehouse on the basis of a picking list, Zakopane, 28 September - 1 October 2016
 2. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: The evaluation of classification methods of products used in storage management, Kraków, 1-3 June 2016
 3. EN 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2016), Lorenc A.: Assessment of the impact of products classification methods onto the efficiency of order picking process, Kraków, 1-3 June 2016
 4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Risk minimalization methods for loading dangerous goods into tanker train, Gniew, 31 maja-1 June 2016
 5. EN Economics and management, Lorenc A.: The efficiency and cost Evaluation of loading train wagons with the use of a railroad car puller, St. Petersburg (Russia), 12-13 April 2016
 6. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wp??yw metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywno?????? procesu kompletacji, Szczyrk, 11-14 April 2016

2015

 1. XV Mi????dzynarodowa Konferencja Jako??Ä?, Bezpiecze??stwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A.: Ocena efektywno??ci logistycznej obs??ugi klienta w bran??y KEP, Kraków, 22-23 October 2015
 2. EN 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT'2015), Lorenc A.: Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Valenciennes (France), 20-22 May 2015
 3. XII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Wp??yw wykorzystania przeciÄ?garki wagonowej na efektywno??Ä? i koszty procesów za??adunku wagonów kolejowych, Szczyrk, 20-23 April 2015

2014

 1. XXI Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Wytyczne Bia??ej KsiÄ?gi transportu jako szansa rozwoju przewozów kontenerowych w Polsce, Wroc??aw-Wojanów, 26-28 May 2014
 2. Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja, Lorenc A.: Transport intermodalny w przewozach dalekobie??nych na przyk??adzie po??Ä?czenia Europa – Azja – analiza i optymalizacja ??a??cucha dostaw, Kraków, 12 April 2014
 3. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiÄ?zania i trendy rozwojowe, Szczyrk, 7-10 April 2014
 4. XI Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Lorenc A.: Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegl????d praktycznych rozwi????za??, Szczyrk, 7-10 April 2014

2013

 1. EN Carpathian Logistics Congress 2013, Lorenc A., Wi????cek P.: Application of fuzzy sets to multi-classification of products in the warehouse, Kraków, 9-11 October 2013
 2. XIV Mi????dzynarodowa Konferencja Jako??????, Bezpiecze??stwo, Ekologia w Transporcie - QSET, Lorenc A., Wi????cek P.: Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia, Niepo??omice, 5-7 June 2013
 3. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka i Przemys??, Lorenc A.: Regulacje prawne dotycz????ce zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Kraków, 8-9 March 2013

2012

 1. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management”, Lorenc A.: Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie, Zakopane, 5-8 December 2012
 2. XX Konferencja Pojazdy Szynowe, Lorenc A.: Model kontenerowego systemu transportowego w przewozach dalekobie??nych – analiza i optymalizacja ??a??cucha dostaw, Pozna??, 4-7 October 2012

2011

 1. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Dedykowane systemy wymiany informacji w technologii on-line – etapy projektowania, Cz????stochowa-Poraj, 2011
 2. Konferencja Naukowo-Teczniczna, Lorenc A.: Budowa i rozwój kolei wysokich pr????dko??ci w Polsce na tle krajów unijnych, Cz????stochowa-Poraj, 2011
Augustyn Lorenc
Phone.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Recent papers
 1. Lorenc A., How to Find Disruptions in Logistics Processes in the Cold Chain and Avoid Waste of Products? (2024), Applied Science, 14(1), Basel, Switzerland, pp. 1-25
 2. Lorenc A., Czuba M., Szarata J., Real time location system (RTLS) based on the Bluetooth technology for internal logistics (2023), Sustainability, 15, 4976, Basel, Switzerland, pp. 1-22
 3. Ku??nar M., Lorenc A., The most common type of disruption in the supply chain - evaluation based on the method using artificial neural networks (2021), International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 13, No. 1-2, Bristol (UK), pp. 1-24
 4. Kuznar M., Lorenc A., A method of predicting wear and damage of pantograph sliding strips based on Artificial Neural Networks (2021), Materials, 15(98), Basel, Switzerland, pp. 1-23
 5. Kuznar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc