wielkość czcionki: A- A A+

Uko??czone studia

Centrum szkolenia i organizacji systemów jako??ci, Politechnika Krakowska 
Logistyka i transport drogowy 
(2016-2017) studia podyplomowe
Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydzia?? In??ynierii L?dowej
kierunek transport
(2012-2016) studia doktoranckie
doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport, praca obroniona z wyró??nieniem (16.11.2016 r. nadanie stopnia, temat pracy: "Wp??yw metody klasyfikacji produktów na efektywno??? transportu wewn?trzmagazynowego")

Wy??sza Szko??a Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wy??sza Szko??a Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Mened??er bada?? naukowych i prac rozwojowych
(2012-2013) studia podyplomowe

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska, Wydzia?? Mechaniczny
kierunek transport, Eksploatacja i zarz?dzanie w transporcie
(2006-2011) studia jednolite magisterskie, uko??czone z wyró??nieniem

Certyfikaty i szkolenia:

 1. Szkolenie Podstawy programowania w j?zyku Python, Altkom Akademia S.A., 06.2021
 2. Szkolenie Power BI – analiza oraz wizualizacja danych, Comarch, Kraków, 07.2019
 3. Certyfikat uko??czenia kursu marketingu internetowego w ramach programu Internetowe Rewolucje, Google & IAB.Europe, online, 09.2017,
 4. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie rzeczy, ITS, nr 01720/TR/17, Warszawa, 07.2017,
 5. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym przewozie osób, ITS, nr 00324/TO/17, Warszawa, 07.2017,
 6. ??wiadectwo kwalifikacyjne SEP Eksploatacyjne w zakresie obs??ugi, konserwacji, remontów, monta??u, kontrolno-pomiarowym, Grupa 1 - urz?dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napi?ciu nie wy??szym ni?? 1 kV, Kraków, 03.2017,
 7. Certyfikat Auditora wewn?trznego systemów zarz?dzania w laboratorium ISO/IEC 17025, TUV Rheinland, nr licencji AZJ-2014-V-C314 - Kraków, 2014,
 8. Certyfikat Asystenta Systemu Zarz?dzania Jako??ci?, nr licencji 12994  - wydawany przez PCBC – Kraków, 2013,
 9. Szkolenie "Transport Learning - Parking space management, street design & traffic calming" – Kraków, 2013,
 10. Szkolenie "Zmiany w dokumentach akredytacyjnych PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06. Nadzorowanie wyposa??enia, spójno??? pomiarowa, zapewnienie jako??ci bada??" - Lublin, 03.2012,
 11. Szkolenie "Zarz?dzanie w??asno??ci? intelektualn? w szko??ach wy??szych" - Kraków, 02.2012,
 12. Szkolenie "W??asno??? intelektualna i przemys??owa" - Kraków, 01.2011
Augustyn Lorenc
Tel.+48 12 374 36 59
Fax: +48 12 628 33 11
email: alorenc@pk.edu.pl
ResercherID: Q-5894-2016
Najnowsze artykuły
 1. Ku?nar M., Lorenc A., Kaczor G., Pantograph Sliding Strips Failure - Reliability Assessment and Damage Reduction Method Based on Decision Tree Model (2021), Materials, 14(19), 5743, Basel, Switzerland, pp. 1-17
 2. Lorenc A., Szarata J., Czuba M., Big Data analytics and anomaly prediction in the cold chain to supply chain resilience (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 2, Belgrade, Serbia, pp. 315-326
 3. Lorenc A., Burinskiene A., Improve the orders picking in e-commerce by using WMS data and BigData analysis (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 233-243
 4. Lorenc A., Ku??nar M., Lerher T.,, Solving Product Allocation Problem (PAP) by using ANN and clustering (2021), FME Transactions, VOL. 49, No 1, Belgrade, Serbia, pp. 206-213
 5. Lorenc A., Lerher T., (2020), Applied Science vol. 10, no. 23, 8683, Basel, Switzerland, pp. 1-29
Mendeley ORCID Thomson Reuters, ResearcherID Scopus Research Gate Google Scholar Linkedin
copyright © 2016 design: A.K. Lorenc